رویداد روز : آغاز بهره ‏برداري از تلگراف در ايران (1236 ش)
آغاز بهره ‏برداري از تلگراف در ايران (1236 ش)

۲۷ اسفند

روزنامه وقايع اتفاقيه در شماره 372 خود در اين روز، رويداد سيم كشي تلگراف در مدرسه دارالفنون و موفقيت‏آميز بودن آن را خبر داد. پس از آن قرار شد كه از كاخ سلطنتي تا باغ لاله‏زار، سيم تلگراف متصل شود و پس از آن، نقاط ديگر نيز داراي تلگراف شدند. نكته در خور توجه اين بود كه برقراري تلگراف در ايران، در مرحله اول انگليسي‏ها را بهره‏مند كرد تا ايرانيان را، چرا كه آنان با اتصال خطوط مخابراتي هند و اروپا، نه تنها با مستعمره خود، هندوستان، ارتباط برقرار كردند و آن را سرعت بخشيدند، بلكه با ساختن تلگراف خانه‏هايي در ايران و فرستادن مامور به كشور، نفوذ خود را روز به روز در ايران، توسعه دادند.