رویداد روز : مذاکرات بازرگان، بختیار و ارتش!!! (1357ش)
مذاکرات بازرگان، بختیار و ارتش!!! (1357ش)

۱۹ بهمن

اطرافیان بازرگان اظهار عقیده کردند فرماندهان نیرو به ویژه رئیس ستاد، اینک به این نتیجه رسیده است که مصلحت مملکت و مصالح ارتش که جزئی از مصالح مملکت است ایجاب می کند که ارتش در مبارزه قدرت میان دولتهای بازرگان و بختیار نقشی بیطرف در پیش گیرد.