رویداد روز : چاپ و انتشار نخستین اسكناس ملی توسط بانك ملي ايران
چاپ و انتشار نخستین اسكناس ملی توسط بانك ملي ايران

۱ فروردين

جوان و تاریخ- تقویم تاریخی

چاپ و انتشار نخستین اسكناس ملی توسط بانك ملي ايران
از زمانی که دولت انگلستان در سال 1268 ش (1889 م) بانک را تاسیس نمود، پول ملی و رایج کشور به صورت مسکوکات طلا و نفره بود و دولت انگلستان امتیاز و انحصار چاپ و نشر اسکناس را در انحصار بانک شاهنشاهی قرار داده بود. این بانک به مدت 40 سال در ایران به فعالیت مالی و پولی خود ادامه داد و حتی در دوره ناصرالدین شاه نیز اسکناسهایی با علامت شير و خورشيد و عكس ناصرالدين شاه قاجار منتشر نمود. بعد از تاسیس بانک ملی در ایران 23 ارديبهشت 1309، حق چاپ و نشر  اسكناس از آن بانك سلب و به بانك ملي ايران واگذار گرديد. در سال 1311 شمسی و بعد ازآنکه واحد پول ملی کشور از قِران به ريال تبديل شد، اسکناسهایی در قطعات 5، 10،  20، 50، 100 و 1000 ریالی چاپ و مبنای معاملات پولی و بانکی کشور قرار گرفت.