رویداد روز : قراردادنفتی ايران باكنسرسيوم بين‏ المللي(1333ش)

۲۸ شهريور

پس از كودتاي 28 مرداد 1332، آمريكا و انگليس توانستند بر نفت ايران سيطره يابند. سپهبد زاهدي، عامل كودتا و نخست وزير وقت كوشيد با تامين نظر دول استعماري، حكومت خود و سلطنت شاه را مستحكم سازد.
وي با زير پا گذاشتن آرمان‌هاي نهضت ملي شدن صنعت نفت، قرارداد نفت ايران و كُنسرسيوم بين‏ المللي نفت شامل 51 ماده و دو ضميمه مربوط به غرامت شركت نفت انگليس و ماليات بردرآمد، را با ماموريت علي اميني و سهام ‏السلطنه بيات به امضا رساند. اين قرارداد در 29 مهر 1333 ش با 113 رأي موافق از 120 رأي مأخوذه در مجلس دوره هجدهم تصويب شد و دوره سلطه كنسرسيوم بر نفت ايران آغاز گرديد. در اين ميان اعتراض و مخالفت مردم و بزرگاني همچون آيةالله كاشاني راه به جايي نبرد و بيگانگان، سال‏ها به چپاول منابع عظيم خدادادي اين مرز و بوم ادامه دادند.