رویداد روز : عقد معاهده ‏ي اَرزَنة الروم بین ايران و امپراطوری عثمانی (1238 ق)
عقد معاهده ‏ي اَرزَنة الروم بین ايران و امپراطوری عثمانی (1238 ق)

۲ شهريور

باتوجه به اختلافات مرزی طولانی بین ایران و عثمانی در زمان حکومت صفویان، بعد از شكست دولت عثماني از ايران، به تقاضای دولت عثمانی، معاهده‏اي در منطقه ارزنة الروم بين نمايندگان طرفين به امضا رسيد كه شامل هفت ماده بود. به موجب اين عهدنامه، دولت ايران ولاياتي را كه از عثماني تصرف كرده بود باز گرداند ودولت عثماني نيز تعهد كرد كه به زوّار ايراني آزار نرساند و مالكيت ايران را بر بندر خرمشهر،جزيره‏ي خضر و ساحل چپ اروند رود و نيز حق كشتي راني در اين قسمت رودخانه را به رسميت بشناسد. همچنين قرار شد هر دولت در پايتخت يكديگر سفير و نماينده داشته باشد.