۰
plusresetminus
در عالم خلقت عناصر آب ، باد، خاک و آتش از بزرگ ترین نعمت های الهی هسـتند که در اختیار ما قرار دارند‌. کی‌ از‌ عناصر اصلی طبیعت ، باد میباشد‌. باد‌ به‌ دلیل حرکت هوا از منـاطق پرفـشـار بـه مناطق کم فشار ایجاد میشـود.
باد در ضرب المثل های ایرانی
کافه تاریخ- کافه هنر

در عالم خلقت عناصر آب ، باد، خاک و آتش از بزرگ ترین نعمت های الهی هسـتند که در اختیار ما قرار دارند‌. کی‌ از‌ عناصر اصلی طبیعت ، باد میباشد‌. باد‌ به‌ دلیل حرکت هوا از منـاطق پرفـشـار بـه مناطق کم فشار ایجاد میشـود. اخـتلاف فشـار، روی سـرعت بـاد تـأثیر مـیگـذارد. درصورتی که‌ اختلاف‌ کم‌ باشد، باد خفیف است ، اما درصورتی که اخـتلاف‌ زیـاد‌ باشـد، باد شدید است. در ادبیات فولکلور مردم ایران از جمله منطقه بیجار استاد کردستان، ضرب المثلهای مختلفی جهت وزش باد در بین مردم رواج پیدا کرده است. در افواه مردم قلعه چنگیز شهرستان بیجار، مثل ها و زبانزدهایی است که باد در معـانی مختلف در‌ آنها‌ به‌ کار رفته است پربسامدترین آنـها عـبارت است از‌: فلانی‌ همیشه موافق جهت باد حرکـت مـی کنـد، فلانی همیشه بادی در غبغب دارد، تا بـاد نیایـد خبـری از گرد‌ و خاک‌ نیسـت‌ ، فلانـی مثل باد و بوران است ، فلانی باد در بینی دارد‌، مـثل بـرق و باد کار می کند، مثل بادی که آتش را شعله ور می کنـد، تـا این باد‌ از‌ این‌ سوراخ بوزد هیچ کاری نمیتوان کرد، مثل باد بـهاری بـاش ، فلانـی‌ عضـو‌ حزب باد اسـت ، مـانند برگ درخت به هر بادی می رقصد، جلـوش بـاد و پشـت سـرش دره‌ ، از‌ هر‌ طرف که باد شروع به وزیدن کند شن می کند، تا این‌ بــاد‌ بیایـد‌ روزگـار بـه هـمین مـنوال است، تا این باد بیاید نمی توان هیچ کاری کرد‌، سرسر‌ تـو‌ را ببـرد و دیگـر برنگردی، فلانی مثل باد شمال می آید. 
 

https://cafetarikh.com/vdccpsq0.2bq4p8laa2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما